Правила за ползване

BGbasket.com има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

 

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на BGbasket.com с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на BGbasket.com.

 

Връзки с други сайтове

BGbasket.com не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

 

Отговорност

BGbasket.com поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. BGbasket.com не носи никаква отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.


Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.


BGbasket.com не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.


Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - Отговорност, по Закона за авторското право. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. BGbasket.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи