Днес е Общото събрание на БФБ


Днес е Общото събрание на БФБ
08-12-2008 09:45

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българска федерация по баскетбол на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ ще проведе Общо събрание днес от  10.00 часа в гр. София, Гранд Хотел София, зала София, ет.2 при следния дневен ред:
 
1. Приемане на Десетгодишна програма за развитието на българския баскетбол;
 
2. Промени и допълнения в Устава и други нормативни документи на БФБаскетбол;
 
3. Промени и допълнения в Системата от показатели за оценка и финансово подпомагане на дейностите на БК от ДАМС;
 
4. Приемане на Етичен кодекс на БФБаскетбол.
 
5. Утвърждаване на проект на бюджет на БФБаскетбол за 2009г.;
 
6. Други
 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи